Cookies management by TermsFeed Cookie Consent Ochrana osobních údajů GDPR | SANITKA.ORG s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů pro pacienty

Řádné zpracování Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležité a jejich ochrana je pro nás naprostou samozřejmostí, proto bychom Vám rádi poskytli informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů. Pokud Vám po přečtení tohoto dokumentu bude cokoli nejasné nebo si nebudete něčím jisti, rádi Vám kterýkoli pojem nebo část tohoto dokumentu vysvětlíme. Neváhejte nás tedy kdykoliv kontaktovat na info@sanitka.org, tel: +420 516 415 562.

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Společnost SANITKA.ORG s.r.o., se sídlem: Viniční 4049/235, Brno, PSČ: 615 00 IČO: 292 69 903 zpracovává Vaše osobní údaje jako provozovatel (dále jen "Provozovatel" nebo "Poskytovatel"). Osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů, která dohlíží na jejich řádné zpracování, můžete kdykoliv kontaktovat elektronicky na adrese info@sanitka.org

Jaké Vaše osobní údaje Poskytovatel zpracovává?

Poskytovatel zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu stanoveném zákonem, zejména jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště , identifikační údaje Vaší zdravotní pojišťovny, kontaktní údaje Vás nebo Vašich blízkých. U cizinců nebo osob bez státní příslušnosti můžou být zpracovávány fotokopie dokladu totožnosti nebo fotokopie dokladu prokazujícího zdravotní pojištění.

Na jaký účel a na jakém právním základě zpracovává Poskytovatel Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu Poskytovatel zpracovává:

a) při poskytování zdravotní péče a služeb souvisejících s poskytováním zdravotní péče - za účelem poskytování zdravotní péče a služeb souvisejících s poskytováním zdravotní péče Vám jako pacientovi Pro tento účel je poskytnutí Vašich osobních údajů zákonným požadavkem a bez jejich poskytnutí Vám nebude moci být poskytnuta zdravotní péče nebo služba s ní související.

b) při plnění právních povinností na základě zvláštních právních předpisů - za účelem plnění povinností a výkonu zvláštních práv provozovatele v oblasti veřejného zdravotního pojištění, - za účelem dodržování základních zásad zpracování osobních údajů, implementace a udržování technických a organizačních bezpečnostních opatření včetně, ale ne výlučně, pro předcházení neoprávněnému přístupu k systémům a informacím, vyšetřování podezřelých nebo známých bezpečnostních porušení a hlášení takového porušení jednotlivcům a orgánům, zpracovávání a odpovídání na žádosti a stížnosti od dotčených osob - za účelem řešení inspekcí a žádostí veřejných orgánů

c) pro účely oprávněných zájmů Poskytovatele, kterými jsou - ochrana majetku Poskytovatele nebo zdraví jeho zaměstnanců nebo jiných osob, - ochrana veřejného pořádku a bezpečnosti, - administrace informací souvisejících s poskytnutím zdravotní péče, - určení, výkon a obhajoba právních nároků Poskytovatele.

d) na základě Vašeho souhlasu - při zpracovávání pro účely kontaktování Vás nebo Vašich příbuzných je právním základem zpracování kontaktních údajů Váš souhlas, který udělujete přímo poskytnutím Vašich kontaktních údajů nebo údajů Vašich příbuzných

Budou Vaše osobní údaje poskytované jiným příjemcům?

Vaše osobní údaje budou poskytovány Vaší zdravotní pojišťovně pro účely úhrady poskytnuté zdravotní péče v rozsahu stanoveném obecně závazným právním předpisem. Vaše osobní údaje budou nebo mohou být dále poskytovány příjemcům v rozsahu stanoveném obecně závazným právním předpisem, jako např. orgánům činným v trestním řízení, soudům Ministerstvu vnitra ČR a Ministerstvu obrany ČR v rozsahu nezbytném pro zajištění epidemiologického vyšetřování. Vaše osobní údaje mohou být také zpřístupněny poskytovatelům IT služeb, advokátům, auditorům, archivu a dalším osobám, které Poskytovateli poskytují služby a se kterými má uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů.

Budou Vaše osobní údaje přenášeny do třetích zemí?

Přenos Vašich osobních údajů do třetích zemí není zamýšlen.

Jak dlouho budou Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávány?

Vaše osobní údaje uchovává Poskytovatel po dobu 5 let ode dne poskytnutí zdravotní péče a služeb souvisejících s poskytováním zdravotní péče. Při nakládání s osobními údaji aplikuje Poskytovatel princip minimalizace, což znamená, že jakmile uplyne doba, po kterou je povinen uchovávat osobní údaje, jsou okamžitě Vaše osobní údaje anonymizovány z databází a informačních systémů. Ve firmě SANITKA.ORG s.r.o. jsou nastavena přísná vnitřní pravidla uchovávání osobních údajů, která zajišťují, že informace nejsou drženy déle, než je Poskytovatel oprávněn nebo povinen. Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s tímto zpracováním? Na základě písemné žádosti jste oprávněn (i) požadovat přístup k osobním údajům, (ii) žádat opravu Vašich osobních údajů, (iii) žádat o výmaz Vašich osobních údajů, (iv) požadovat omezení zpracování, (v) namítat proti zpracovávání, (vi) požadovat přenos Vašich osobních údajů a (vii) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Dochází při zpracovávání Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování včetně profilování?

 

Při zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.